KRAJSKÁ SOUTĚŽ STŘEDOČESKÉHO KRAJE „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“ OPĚT POKRAČUJE I V ROCE 2020 A TO JIŽ 16. ROČNÍKEM

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

máme za sebou další ročník soutěže obcí Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“. Šestnáctý ročník soutěže byl rokem v mnoha aspektech složitějším. Obce po vyhlášení nouzového stavu mnohem více řešily problémy s odpadem od svých občanů, kteří byli nuceni ze dne na den změnit styl života, a obce se musely tomuto trendu přizpůsobit. Ze dne na den se sběr komunálních odpadů omezil více méně na veřejnou sběrnou síť.

Šestnáctý ročník nepřinesl příliš významnou změnu a téměř všichni výherci ustáli vítězství z předchozího ročníku a ze slavnostního vyhlášení si odvezou plaketu do sbírky. Necháme se překvapit, zda další ročníky přivedou na první příčky nová města a obce, která zlepší a zefektivní své systémy a přizpůsobí se novým trendům v povinných procentech odděleně sbíraných komunálních odpadů. Středočeský kraj a společnost EKO-KOM a.s. jim k tomu bude poskytovat plnou podporu.

V soutěži „My třídíme nejlépe“ jsou automaticky hodnoceny všechny obce ze Středočeského kraje, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Pro hodnocení jsou tedy výhradně využita data ze čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu vykazovaných obcemi společnosti EKO-KOM, a.s.

Pokud byla Vaše obec zapojena do soutěže již v předešlých letech, pak jistě víte, že obce jsou rozděleny podle počtu obyvatel do 4 kategorií. Již v předchozím ročníku jsme si vyzkoušeli hodnotit období celého roku, což se ukázalo jako pozitivní a přineslo větší časový prostor pro vyhodnocení i závěrečný ceremoniál, nicméně stále pracujeme na možnostech dalšího zatraktivnění soutěže, abychom Vás dále motivovali k systematické práci na Vašich obecních systémech.

Věřím, že již máme to nejhorší za sebou a bude čas se soustředit na běžnou práci ve prospěch občanů obcí a měst.

Přeji Vám osobně hodně úspěchů ve Vaší práci a těším se na setkání s mnohými z Vás na slavnostním předávání cen pro nejúspěšnější obce.

Mgr. Jana Skopalíková
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství

Kritéria soutěže „My třídíme nejlépe“ pro rok 2020

  • Vyhlašovatel
  • Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Středočeský kraj v rámci projektu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2020“

  • Účast
  • Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji- celkem 1138 obcí.

  • Hodnotící období
  • Hodnotící období Hodnoceno bude 1., 2., 3.a 4. čtvrtletí roku 2020. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s., . Výsledky hodnocení budou prezentovány průběžně na webových stránkách www.mytridimenejlepe.cz a webových stránkách Středočeského kraje. Po skončení všech čtyř období budou slavnostně vyhlášeny celkové výsledky a budou předány výherní ceny a to v 1.pololetí roku 2021.

  I. kategorie: do 499 obyvatel
  II. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  III. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  IV. kategorie: nad 10 000 obyvatel


  Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného ČSÚ , a to ke dni 1.1.2020


  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Princip hodnocení krajských soutěží
  • Hodnocení obcí probíhá zvlášť, dle specifických velikostních kategorií viz výše.
  • Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů ze sedmi soutěžních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů za celé hodnotící období se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  • 1. Hlavní hodnocení
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, sběrných dvorech a sběrných místech a výkupnách, zapojených do systému obce.

    Obec získává:
    • 1,5 bodu za každé 1 kg papíru na obyvatele a rok sebraném prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru,
    • 1 bod za každé 1 kg papíru na obyvatele a rok sebraném ve sběrných dvorech a sběrných místech a výkupen zapojených do systému obce
    Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kg plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré) všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kg skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.4. „Výtěžnost kovů“
    Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém sběru a individuálním sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech a ostatních způsobech sběru.

    Obec získává:
    • 5 bodů za každé 1 kilo kovů na obyvatele a rok sebraném prostřednictvím nádobového, pytlového sběru a individuálního,
    • 1,5 bodů za každé 1 kilo kovů na obyvatele a rok sebraném sběrných dvorech a sběrných místech a ostatních způsobech sběru (výkupna- zapojená do systému obce, mobilní svoz, školní sběr),
    Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 5 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body
   • 2.2..„Sběr papíru“ – vykazované množství v ostatních způsobech sběru
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala papír ostatními způsoby sběru, získá 2 body.
   • 2.3.„Dostupnost sběrné sítě“
    Podmínkou je získání bonusu minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz příloha č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů platná od 1.1.2017, případně změny přílohy v roce 2020). Pokud obec v hodnoceném období splnila podmínky pro bonus minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM, získá 1 bod.

   V případě rovnosti bodů, rozhoduje vyšší nezaokrouhlená hodnota.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení soutěže a ocenění výherců proběhne
8 září 2021 od 12. hodin v prostorách Yalta Craft Bistro,
Václavské náměstí 45, Praha 1
.


Celkové pořadí obcí 2020

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2019
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2018
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2017
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2015
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2020